Medezeggenschapsraad
Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?
De MR bestaat op onze school uit zes leden, waarvan de drie leden leerkracht zijn en drie leden ouders. De medezeggenschap is wettelijk geregeld in de "Wet Medenzeggenschap op Scholen" (WMS). Een MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en is maximaal voor twee termijnen herkiesbaar. Een lid van de medezeggenschapsraad treedt na zijn zittingsperiode af en is direct herkiesbaar. Het 'personeeldeel' en het 'ouderdeel' van de medezeggenschapsraad hebben ieder als 'deel' van de MR eigen rechten en plichten om advies en instemming te geven over schoolbeleid.

Wat is het belang van de MR?
De MR is bovenal een betrokken, constructief ingestelde groep ouders en leerkrachten. Zij dragen de school  een warm hart toe, in het belang van de leerlingen.
De gezamenlijke inbreng van leerkrachten en ouders in de medezeggenschapsraad bepaalt mede de kwaliteit van het onderwijs op school. Samen kunnen we meer. Met een constructief kritische bijdrage aan de school vergroten we samen de onderwijskwaliteit. Het bespreken van de onderwijskwaliteit is een zwaarwegend belang voor de MR.

Wat doet de MR?
De MR overlegt met elkaar en de directie over:

  • voorgenomen beleid,
  • de schoolgids,
  • het schoolplan
  • scholingsplannen,
  • de schooltijden,
  • het schoolondersteuningsprofiel,
  • de budgettering en de formatie van de school,
  • de vakantieroosters.
De medezeggenschapsraad heeft hierin instemming- of adviesrecht en mag uiteraard ook ongevraagd advies uitbrengen. Met de oudervereniging en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Stichting Lijn 83 onderhoudt de MR contact.
 
Wie zijn de leden van de MR?
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij de leden van de MR terecht. Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Oudergeleding: Amanda van Duin (voorzitter)
Leden: Dennis de Jager, Saskia Nayee
Teamgeleding: Marieke Jansen, Lonneke Bueters